SPATIUMPARK

Wat bevindt zich op een SpatiumPark terrein?

Uiteraard veel garageboxen, afhankelijk van de omvang van het park. Verder zijn er sanitaire voorzieningen (beschikbaar voor de huurders en eigenaar/gebruikers) en een afgesloten technische ruimte voor stroom en beveiliging. Er is cameratoezicht aanwezig, het park is volledig omheind en toegankelijk via een elektrische toegangspoort. Iedere box beschikt over een eigen huisnummer en dus een vestigings- en postadres. Om deze reden zijn er brievenbussen geplaatst. Het terrein is voor huurders en eigenaren 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk.

Is het terrein goed beveiligd?

Ja, het terrein is uitermate goed beveiligd tegen brand en inbraak. SpatiumPark stelt alles in het werk om de parken 100% veilig te maken. Elk terrein heeft bovendien een eigen beheerder die een oogje in het zeil houdt. De SpatiumParken zijn ruimschoots voorzien van camera’s, waarvan de meldkamer de beelden in de gaten houdt.

Wat zijn de fasciliteiten op het terrein?

Het terrein beschikt over centrale sanitaire voorzieningen, waaronder een toilet en wastafel.

DE GARAGEUNITS

Wat is een garagebox?

Een garagebox is een multifunctionele bedrijfsruimte, die volledig voorziet in de behoefte naar kleinschalige, flexibele bedrijfshuisvesting. De garageboxen van SpatiumPark worden standaard hoogwaardig opgeleverd met eigen verlichting, stroom, een individueel alarmsysteem voor inbraak en alarm en een Hörmann overheaddeur. Daarnaast kan de box worden voorzien van diverse meerwerkopties.

Hoe groot is een garagebox?

Er zijn verschillende formaten garageboxen.

Is er stroom in de garagebox?

Ja, alle boxen zijn voorzien van stroom.

 

Is een garagebox brandveilig?

Ja. Elke individuele garagebox heeft een bijzonder hoge brandwerendheid van 60 minuten. Dit betekent dat er een zeer ruime marge is voor het blussen van een eventuele brand. De garageboxen van SpatiumPark voldoen hiermee aan de hoge eisen NEN 6069:2001 voor brandwerendheid.

Wat kost een garagebox?

SpatiumPark biedt diverse formaten garageboxen, deze kunnen verschillen in lengte, breedte en hoogte. U koopt al vanaf € 19.995,- v.o.n. (excl. BTW).

Kan een garagebox een officieel vestigingsadres zijn?

Ja, op alle garageboxen is een officieel huisnummerbesluit verkregen. De onderneming die de box gebruikt, kan deze als vestigingsadres van de onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Doordat iedere garagebox tevens beschikt over een brievenbus, kan er op dit adres ook post worden ontvangen.

Waarom is een SpatiumPark afgesloten/omheind?

Alle terreinen van SpatiumPark zijn afgesloten en volledig omheind. Het is daardoor voor onbevoegden onmogelijk het terrein op te komen. Wanneer iemand de draden aanraakt of saboteert, wordt een alarm ingeschakeld dat in verbinding staat met onze meldkamer. Deze stroomschokbeveiliging heeft een groot afschrikwekkend effect op eventuele indringers en garandeert zo de veiligheid van de garagebox. Daarnaast heeft elke garagebox eigen brand- en inbraakbeveiliging.

AANKOOP

Wat houdt de aankoop van een garagebox precies in?

U gaat over tot de aankoop van een bedrijfsunit (een zogenaamde garagebox) gelegen op een SpatiumPark.
Een SpatiumPark is een complex met bedrijfsunits bestemd voor op- en of overslag, stalling en daaraan ondergeschikte productiefaciliteiten ten behoeve van het bewerken en/of verwerken van goederen.
U koopt hierbij een appartementsrecht op een Spatium Park, waarmee u eigenaar wordt van een aandeel in het eigendom van de grond en de gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van uw bedrijfsunit.

Wat is een koop/ aannemingsovereenkomst?

Als u een Garage of Opslagunit koopt, worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst, de koop-/aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de garagebox betrekking hebben.

 

VERHUUR

Ben ik verplicht om mijn garagebox te verhuren?

Met de aankoop van het appartementsrechtt heeft u de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een bedrijfsunit. U kunt deze bedrijfsunit zelf in gebruik nemen of overgaan tot verhuur. U bent volledig vrij om zelf een huurder aan te trekken, een huurovereenkomst te sluiten en het administratieve verhuur beheer te voeren.

Ben ik verplicht om mijn garagebox via SpatiumPark te verhuren?

Nee. U bent volledig vrij om;
voor deze werkzaamheden een makelaar en/of een andere partij in te schakelen, of;
voor deze werkzaamheden gebruik te maken van de diensten van SpatiumPark Nederland BV.

Hoe komt verhuur tot stand?

Het is gebruikelijk om voor verhuur het model van de ROZ te hanteren. In de huurovereenkomst worden o.a. de huur (het bedrag), de termijn en andere bepalingen vastgelegd.

Wat moet ik nog doen als de garagebox verhuurd is?

Weinig. De VvE (Vereniging van Eigenaren) regelt voor uw het onderhoud en de verzekering van het park. Bij beëindiging van een huurovereenkomst en het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst moet er een opname van de garagebox en meterstanden (water en stroom) plaatsvinden. U kunt dit (zogenaamde verhuurbeheer) uitbesteden aan een verhuurbeheerder.

Wie kan ik inschakelen als administratief verhuurbeheerder?

U bent volledig vrij om welke partij dan ook als verhuurbeheerder te laten fungeren. Er zijn verschillende partijen bekend zijn met de SpatiumParken en al dienstverlening voor bestaande beleggers uitvoeren. Een verhuurbeheerder verzorgt voor u onder meer de facturatie en het debiteurenbeheer.

Wie ontvang de huurinkomsten?

Als u overgaat tot de verhuur van uw bedrijfsunit, ontvangt u zelf rechtstreeks de huurinkomsten.

Hoe regel ik indexatie?

Bij een huurcontract kunt u overeenkomen dat de huurinkomsten jaarlijks worden aangepast aan de hand van een indexatie clausule.

 

VERKOOP

Kan ik mijn bedrijfsunit verkopen?

Als eigenaar van de bedrijfsunit kunt u op elk moment besluiten deze te verkopen. Bij verkoop kunt u een mogelijke waardestijging (ten opzichte van het aankoopbedrag) realiseren. Deze waardestijging is voor u als belegger belastingvrij.

BTW

Ben ik bij aankoop BTW verschuldigd over het aankoopbedrag?

Ja. U koopt de garageboxen vrij op naam. Over het aankoopbedrag (c.q. de bouwtermijnen) wordt door SpatiumPark BTW in rekening gebracht. Dat is een wettelijke verplichting.

Kan ik deze BTW terug krijgen?

Ja dat kan indien u aan de volgende eisen voldoet: de koper is ondernemer voor de BTW en verhuurt de garagebox aan derden. Bij bijzondere situatie raden wij aan contact op te nemen met de eigen belastingadviseur. Het door u betaalde BTW bedrag kunt u periodiek terugvorderen via een BTW aangifte (meestal per kwartaal).

Kan ik ook de BTW over andere kosten terug vorderen?

Ja. De BTW van alle kosten die op uw garagebox betrekking hebben, kunt u terug vorderen van de Belastingdienst mits aan dezelfde hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan. Dit gaat middels een BTW aangifte.

Moet ik ook BTW afdragen?

Ja. U dient bij de verhuur-factuur BTW (21%) in rekening te brengen. De BTW-bedragen die u ontvangt dient u in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Dat gaat middels een BTW aangifte.

Is zo’n BTW aangifte ingewikkeld?

Nee. Het is een eenvoudige aangifte die u binnen een maand na afloop van elke aangifteperiode moet doen. De BTW aangifte moet elektronisch worden ingediend. In de meeste gevallen is dit per kwartaal.

 

FISCALITEIT

In welke box valt een garagebox?

Een in privé aangeschafte garagebox valt in principe in box III. Dit betekent dat u over de waarde van de garagebox 1,2% vermogensrendementsheffing moet betalen, ervan uitgaande dat uw totale bezit meer bedraagt dan € 21.330 (het heffingsvrij vermogen voor 2015). In geval van fiscaal partnerschap bedraagt het heffingsvrij vermogen € 42.660). Dit geldt overigens ook voor tegoeden die u op uw bankrekening aanhoudt en andere bestanddelen van box III. Daarnaast kan een in privé aangeschafte garagebox ook in Box I vallen indien u de garagebox ter beschikking stelt aan een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang in heeft. Laat u in specifieke gevallen voorlichten door uw adviseur die bekend is met uw situatie.

Moet ik nog belasting betalen over de huuropbrengsten?

De huuropbrengsten van Box III garageboxen zijn belastingvrij. Over de waarde in het economische verkeer van de garagebox betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing.

Wat moet ik in mijn belastingaangifte opgeven?

Het enige dat u in uw IB aangifte moet opgeven is de waarde van de garageboxen, als onderdeel van uw vermogen in box III.

Welke waarde moet ik voor de Belastingdienst aanhouden?

De garagebox (box III) dient te worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. De beste maatstaf voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer wordt gevormd door de prijzen die gelijke objecten bij recente verkopen hebben opgebracht. De aanschafprijs of in latere jaren de WOZ-waarde kan hierbij voor u als referentie dienen.

Moet ik nog een jaarverslag maken of andere zaken bij de Belastingdienst aanleveren?

Nee. U hoeft alleen over elk kalenderkwartaal een BTW-aangifte te doen. En bij de jaarlijkse Inkomstenbelasting de WOZ-waarde van uw garageboxen mee te nemen in Box III.

Zijn er nog andere regelingen?

Wanneer u een box van Spatium Park koopt voor uw onderneming (dus niet als belegging die u verhuurt), kunt u een beroep doen op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot 28%. Dat kan al met een investeringsbedrag vanaf € 2.300. Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben baat bij deze maatregel (informeer bij uw adviseur).

 

VERENIGING VAN EIGENAREN

Wat is een VvE?

De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het SpatiumPark en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Zij sluit tevens een gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af. Als eigenaar van een garagebox op een SpatiumPark bent u automatisch lid van de VvE.

Wat heb ik met de VvE te maken?

U wordt verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het SpatiumPark en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Zij sluit tevens een gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage aan de VvE?

Als eigenaar bent u bij aankoop een eenmalige bijdrage verschuldigd aan de Vereniging van Eigenaren (VvE), waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. Als eigenaar bent u een maandelijkse bijdrage (het eigenaarsdeel) verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. Met deze bijdrage worden het VvE beheer en de opstal- en aansprakelijkheid verzekeringen betaald. En vindt er reservering voor groot onderhoud plaats. Als eigenaar bent u een maandelijkse bijdrage (servicekosten) verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. Deze kosten zijn door te berekenen aan een de huurder van uw bedrijfsunit. Het betreft o.a. de kosten van beveiliging, schoonmaak, communicatie, elektra en water.

 

KOSTEN

Brengt de verhuur kosten met zich mee?

Indien u als eigenaar ten behoeve van de verhuur en het administratieve verhuur beheer een makelaar, een andere partij of SpatiumPark Nederland BV inschakelt, zullen zij voor hun diensten kosten in rekening brengen.

Hoe zit het met de OZB?

Als eigenaar bent u het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Het gebruikersdeel belast u door aan uw huurder

Zijn er nog andere kosten?

Een beperkt aantal gemeentes heft een rioolheffing als belasting voor het gebruik van de riolering.

 

RISICO'S

Zijn er risico’s?

Ja. Als u gaat beleggen in een bedrijfsunit, moet u zich realiseren dat beleggen altijd gepaard gaat met een zekere mate van risico. De waarde van uw garagebox en te genereren huurinkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke aankoopbedrag terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de overweging tot het aankopen van een garagebox.

Welke risico’s zijn er?

Het is een risico dat een huurder (een deel van) zijn huur niet betaalt en/of dat er kosten moeten worden gemaakt om de huur te incasseren. Het is een risico dat uw bedrijfsunit gedurende kortere of langere tijd niet wordt verhuurd.
Het is een risico dat een beoogde verhoging van de huur niet kan worden gerealiseerd.
Het is een risico dat de waardeontwikkeling van uw bedrijfsunit achterblijft bij die van onroerend goed of dat de waarde van uw bedrijfsunit daalt. Het is een risico dat op enig moment de financiële positie van de VvE ontoereikend is om benodigde uitgaven (zoals onderhoud) ten behoeve van het complex uit te voeren.